Servei assessorament FP

SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU

1.    L’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

L’assessorament és un servei que l’Institut Provençana presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d’experiència laboral o formació prèvia.

El servei d’assessorament consisteix en la identificació i anàlisi detallada de les capacitats i les Servei d'assessoramentexpectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

El servei d’assessorament conclou amb l’elaboració i el lliurament a la persona usuària de l’informe d’assessorament personalitzat on ha de constar :

a)    les recomanacions de la persona assessora.
b)    L’itinerari formatiu i professional
c)    El dossier de la trajectòria professional

2.    Persones destinatàries

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

El servei d’assessorament es pot sol·licitar :

a)    de forma individual
b)    a demanda d’una entitat o empresa prèvia la signatura d’un conveni o acord de col·laboració amb el centre educatiu.

L’informe d’assessorament és requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

3.    Accés al servei

Per accedir al servei, cal emplenar la sol·licitud que proporciona el centre educatiu.

4.    Què ofereix el servei?

•    Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
•    Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc benefi-ciar-me’n.
•    Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
•    Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
•    Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
•    Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
•    L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per  presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

5.    Fases del servei

Fase 1 : Informació i lliurament de la documentació

Fase 2 : Detecció de l’objectiu professional de la persona usuària

Fase 3 : Identificació de la formació i l’experiència laboral de la persona usuària en relació amb el cicle

Fase 4 : Relació de la formació susceptible de ser convalidada o de tenir exempció, en el cicle formatiu

Fase 5 : Estudi de l’experiència professional de què disposa la persona usuària i de la resta de la formació rebuda

Fase 6 : Elaboració de l’itinerari formatiu i professional i de les recomanacions per aconseguir l’objectiu professional

Fase 7 : Lliurament de l’informe d’assessorament a la persona usuària

6.    Preu del servei

El servei d’assessorament té un cost determinat per la generalitat de Catalunya. Consulteu el preu públic.

7.    Documentació per a la inscripció al servei d'assessorament

  • Original i fotocòpia del DNI o document equivalent d’identificació.
  • Full de sol.licitud
  • Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic
  • Justificant de pagament del preu públic (la manca de pagament del preu del servei en el Termini establert comporta l’exclusió del servei).

 

Destinataris del servei de reconeixement

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professionals.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

  • haver complert 18 anys
  • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector
  • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places per al servei de reconeixement.

Més informació Gencat:https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/assessorament/