Documentació estratègica

L'Institut Provençana és un institut d'ensenyament secundari especialitzat en formació professional. El centre ofereix ensenyaments en les famílies professionals d'Administració, Comerç i màrqueting, Informàtica, Edificació i obra civil i Química.


Logo IES ProvenzanaAmb una llarga experiència en la docència en la formació professional i un alt nivell d'inserció laboral dels nostres titulats, la nostra missió és dotar els nostres alumnes de les capacitats i competències que demanda el mercat laboral, així com l'adaptabilitat a les noves formes de treball i la seva organització.

 

Posem èmfasi especial en l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, tant en les activitats d'ensenyament-aprenentatge com en l'assoliment de competències per l'alumnat.

Les activitats de caràcter pràctic tenen una importància fonamental. Diversos projectes i iniciatives que porten a terme intenten potenciar-les: la metodologia d'empresa simulada per a la família d'Administració, l'ús intensiu de pràctiques i simulacions a la família d'Informàtica, les pràctiques amb material real a la família d'Edificació, en són alguns exemples.

El centre disposa d'unes infraestructures informàtiques d'alt nivell i d'un campus virtual d'aprenentatge per facilitar l'accés a la formació i millorar els aprenentatges. Els alumnes disposen d'accés als materials a través de la xarxa local i d'Internet, també des de casa seva. Tantmateix, disposen d'un espai considerable als servidors del centre per emmagatzemar apunts, treballs, etc. amb accés a través d'Internet.

Estem implicats en un procés de millora contínua i d'excel·lència en la qualitat dels serveis, la qual està reconeguda amb la certificació ISO 9001. Consulta la nostra política de qualitat.

Si estàs pensant en millorar la teva formació o formar-te professionalment, vine a veure'ns!

També pots sol·licitar informació de caràcter general a l'adreça de correu electrònic:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 1. INTRODUCCIÓ
 2. DIAGNOSI- DIANA D’AUTOAVALUACIÓ
 3. OBJECTIUS
 4. SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Introducció

L’estratègia digital de centre EDC de l’Institut Provençana està orientada a identificar, anticipar i satisfer les necessitats de les parts interessades en els diferents processos de digitalització de l’institut

En aquest pla volem implantar, treballar i millorar la gestió de l’estratègia digital de centre mitjançant dos objectius. S’ha realitzat una diagnosi per determinar en quins àmbits podem millorar, i en quins d’ells podem mantenir-nos en l’excel·lència.

Aquest anàlisi ens permet tenir una visió actual del nostre centre, definir la cultura digital actual de l’institut i ens dona peu per treballar amb el claustre i l’equip impulsor. En aquest document definim les estratègies, les actuacions concretes i els indicadors per arribar a assolir els nostres objectius.

Diagnosi- diana d’autoavaluació

L'informe de centre SELFIE aplega les opinions de l'equip directiu, el professorat i l'alumnat i les compara. la informació recollida a SELFIE ofereix al centre una instantània de quin punt es troba actualment en relació amb l'estratègia i la pràctica en l'ús de les tecnologies digitals d'ensenyament i aprenentatge.

Aquests resultats són una bona base per identificar i analitzar les fortaleses i les debilitats i crear un pla en relació amb l'ús de les tecnologies digitals per donar suport a l'aprenentatge.

Tenint en compte que l’enquesta del SELFIE es va passar als següents perfils:

Destaquem els resultats obtinguts en les següents àrees:

El qual ens han fet detectar que cal incorporar al nostres processos de centre:

 1. Desenvolupament professional continu: Estar orientats a la formació dels docents del nostre claustre per al canvi i la transformació educativa.
 2. Incorporar al Projecte Educatiu de Centre (PEC) l’estratègia digital del centre.
 3. Col·laboració i xarxes: Potenciar la participació i el treball col·laboratiu entre els equips docents del centre, el claustre i les diferents coordinacions. Cal promoure una cultura de col·laboració i comunicació per compartir experiències i aprendre.
 4. Modificació de les NOFC del centre per afegir referències a l’EDC.

Objectius

A continuació exposarem els objectius, indicadors i actuacions que ens permetran treballar en els dos àmbits que cal millorar.

OBJECTIU 1: ELABORAR L’ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE ASSEGURANT LA PARTICIPACIÓ DEL CLAUSTRE, L’ALUMNAT I LA COMUNITAT EDUCATIVA

OBJECTIU Elaborar l’Estratègia Digital de Centre assegurant la participació del claustre, l’alumnat i la comunitat educativa CURS: 2022/2023
Característiques de qualitat:
L’objectiu es considera assolit si els indicadors arriben al valor objectiu planificat.
Indicadors:
 1. Aprovació EDC
Valors objectiu:
% aprovació claustre i CE >=75%
Indicadors:
 1. Aprovació modificació documents estratègics (PEC,NOFC, LOPD)
Valors objectiu:
% aprovació claustre i CE >=75%
RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Equip directiu i Comissió Digital.
ESTRATÈGIES
1.1 Actualització documentació estratègica PEC-NOFC
1.2 Garantir la seguretat i privacitat de les dades (LOPD)
1.3 Millora i innovació en els sistemes metodològics, retroacció alumnat.
ACTUACIONS
Actuacions
Descripció
22/23
23/24
Actuació 1.1.1.1 Incorporar al Projecte Educatiu de Centre (PEC) l’estratègia digital del centre.
X
Actuació 1.1.1.2 Modificació de les NOFC del centre per afegir referències a l’EDC. Creació equip impulsor.
X
Actuació 1.1.1.3 Modificació de les NOFC del centre per afegir referències a l’EDC. Creació equip impulsor.
X
X
Actuació 1.1.1.4 Incorporar l’ús de les rúbriques en les tasques, retroaccions de les tasques lliurades per l’alumnat.
X
X
Actuació 1.1.1.5 Digitalització de les tasques del PAS (Matrícula- preinscripció).
X
X
Actuació 1.1.1.6 Actualització eines intranet.
X
X

OBJECTIU 2: MILLORAR COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT I DE L’ALUMNAT

OBJECTIU Millorar competència digital CURS: 2022/2024
Característiques de qualitat:
L’objectiu serà de qualitat si l’alumnat i el professorat mostren satisfacció de:
Indicadors:
 1. Satisfacció de l’alumnat (enquesta de satisfacció de l’alumnat de final de cicle referent a l’acollida digital)
>=80%
Indicadors:
 1. Satisfacció professorat (enquesta de tot el professorat referent a la competència digital)
>=80%
Indicadors:
 1. Satisfacció alumnat DIGICOM FINAL CFGM
>=80%
RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinació Tutoria i Comissió Digital.
ESTRATÈGIES
2.1 Potenciació de la competència digital mitjançant el PAT
2.2 Desplegament curricular de la CD de l’alumnat a les programacions
2.3 Acollida digital de l’alumnat
2.4 Acollida digital del professorat
2.5 Formació professorat competència digital
Objectius operatius i actuacions
Objectiu 2.1.1 Desplegament i Potenciació competència digital
Indicadors:
 1. Satisfacció de l’alumnat (enquesta de satisfacció de l’alumnat de final de cicle referent a l’acollida digital)
>=80%
Indicadors:
 1. Satisfacció professorat (enquesta de tot el professorat referent a la competència digital)
>=80%
Actuacions
Descripció
22/23
23/24
Actuació 2.1.1.1 Establir els mecanismes de recollida i posada en comú de l’adquisició de la competència digital de l’alumnat (PAT-enquestes)
X
X
Actuació 2.1.1.2 Desplegament curricular de la CD de l’alumnat a les programacions.(Graella a les programacions)
X
X
Actuació 2.1.1.3 Sessions de tutorial digital per treballar eines TIC i assegurar conceptes que no es treballen als diferents mòduls (PAT)
X
X
Actuació 2.1.1.4 Introduir la CD a l’acollida del professorat (eines...)
X
Actuació 2.1.1.5 Modificació documents d’acollida professorat i alumnat
X
Objectius operatius i actuacions
Objectiu 2.2.1 Formació del professorat
Indicadors:
 1. Satisfacció formació CD professorat
>=80%
Actuacions
Descripció
22/23
23/24
Actuació 2.2.1.1 Formació interna sobre l’ús del Moodle, Núvol, Intranet …. i altres eines digitals relacionades amb la gestió de la documentació interna de centre.
X
X
Actuació 2.2.1.2 Realitzar enquestes al professorat per detectar el nivell de competència digital i de quines són les necessitats formatives segons el seu nivell i característiques dels mòduls que imparteix.
X
X

Seguiment i avaluació

A final de curs els membres de l’equip impulsor elaborarem una memòria amb una anàlisi i valoració dels objectius, de les actuacions que s’han desenvolupat en aquest pla i les seves propostes de millora. Aquesta avaluació es contemplarà específicament en la Memòria General de Centre i en el sistema de gestió de qualitat.

Aquestes valoracions finals ens permetran extreure conclusions que permetin la millora en els cursos posteriors.

La memòria de la coordinació es presentarà al claustre de professorat conjuntament amb la memòria general anual.

El Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC) especifica que l’Estratègia Digital de Centre ha de ser un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del PEC. També ha de facilitar la planificació en els àmbits organitzatius, pedagògics i tecnològics amb la finalitat d’assolir els objectius dels tres eixos: competències digitals de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.

La cultura digital del centre permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital. Inclou procediments, acords i accions que el centre ja està realitzant i que permeten tenir una visió completa de la cultura digital que el centre ja ha assolit.

Flux i diagrama de la informació

Tractament i emmagatzematge de les dades

Al manual de bones pràctiques en la gestió de dades personals, E01-IT01, té com objectiu garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals de l’INS Provençana, i donar compliment als preceptes de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, i a la nova normativa europea RGPD 2016/679 de 25 de maig de 2016.

La informació que ens faciliten els diferents membres de la comunitat educativa es tracten per tal de prestar els serveis sol·licitats. Les dades es conservaran durant els anys necessaris per a complir les obligacions legals . Les dades recollides no es lliuraran a tercers excepte en els casos d'obligació legal.

Es garanteixen els drets d'usuari d'accés, rectificació o supressió quan aquests ja no siguin necessaris.

Les principals mesures de control i emmagatzematge de les dades són:

Control d’accés lògic:
 • El professorat pot accedir a les diferents plataformes mitjançant comptes d’usuari personal. En el cas de les aplicacions que depenen del departament d’educació s’utilitzaran els comptes d’ATRI i d’usuari Xtec. Per accedir als serveis del centre s’utilitzarà l’usuari generat mitjançant l’aplicació de gestió de professorat de la intranet.
 • L’alumnat rebrà , un cop matriculat, un compte d’usuari al seu correu electrònic personal. Les claus de l’alumnat es xifren al servidor per tal de garantir la seva confidencialitat. Aquesta clau li donarà accés als equips i al Moodle del centre així com al seu compte personal d’office 365.
Control d’accés físic:
 • L’arxiu de l' és d’accés restringit. Únicament poden accedir: PAS, Equip directiu, tutors/es.
 • Com a criteri general els expedients de l’alumnat estaran a l’arxiu central, en cap cas poden sortir fora del centre, excepte si ho requereix l’Equip directiu i/o la inspecció.
 • La sala de servidors dés d’accés restringit. Únicament poden accedir el coordinador d’informàtica del centre i els tècnics al seu càrrec, el coordinador de la plataforma multimèdia, l’empresa que gestiona el manteniment informàtic i els membres de l’equip directiu
Còpia de seguretat:
 • L’empresa informàtica contractada pel centre és la responsable de la gestió de còpies de seguretat de dades i de les diferents plataformes del centre. Les còpies es realitzen diàriament en un servidor amb matrius de discos NAS virtuals.
 • Es realitza balanceig de càrrega dels diferents serveis per garantir l’accés a les dades en qualsevol moment mitjançant Proxmox.(Màquines virtuals).
Xifrat dades i comunicacions:
 • Tots els serveis del centre proporcionen comunicacions xifrades amb certificat digital per garantir que les dades s’envien de forma segura.
 • Totes les contrasenyes dels comptes d’usuari es xifren al disc per tal de garantir la privacitat, a més s’han establert directives de contrasenya on s’especifica quins requisits ha de complir un password i la seva caducitat.
Gestió d’incidències:
 • Qualsevol incidència detectada per qualsevol membre de la comunitat educativa, que pugui afectar a la seguretat de les dades, s’haurà de comunicar al responsable de la gestió de la mateixa.
 • El centre disposa d’un compte de correu electrònic gestionat per l’empresa informàtica i el coordinador informàtic del centre per tal de comunicar incidències amb els comptes d’usuari i accessos als diferents serveis del centre. El centre disposa d’una aplicació de comunicació d’incidències informàtiques.
Gestió imatge:
 • El centre demana l’autorització d’imatge de l’alumnat a l’inici de curs.
 • El centre disposa de càmeres de vídeo vigilància, es realitzen gravacions dels espais comuns i es mantenen les imatges durant 1 mes segons marca la normativa vigent. L’accés a l’equip de gravació està restringit a l’empresa proveïdora del servei i a l’equip directiu.
Gestió dades navegació:
 • El centre demana l’autorització als visitants de la pàgina web per tal de recollir dades de navegació per ús estadístic i registres d'accés. Aquest procediment es realitza mitjançant una cookie on s'informa al usuari de la política de privacitat RGPD del institut i de les dades que es recolliran per realitzar tractament estadístic.
 • Es realitza un registre d'accés per tal de garantir la seguretat dels visitants i del sistema d'informació del centre.

Comunicació amb la comunitat educativa

El Pla de Comunicació de l’Institut Provençana, publicat a la intranet del centre amb codi E03-PR02, està orientat a identificar, anticipar i satisfer les necessitats comunicatives i participatives de les parts interessades, afavorint i millorant comunicació interna i externa amb aquestes, tot facilitant la participació en els processos de decisió del centre.

Es defineixen les comunicacions concretes per a identificar els seus components en l’organització del centre, així com les funcions i responsabilitats dels diferents càrrecs que hi intervenen En aquest pla hi trobarem definides les actuacions concretes per situar els elements de comunicació en l’organització del centre, així com una descripció de les responsabilitats i funcions dels diferents càrrecs i coordinacions que intervenen en el procés.

En aquest document, es detallen principalment 5 eixos:

 1. Imatge corporativa
 2. Comunicació externa
 3. Comunicació interna
 4. Relacions públiques
 5. Comunicació de Crisi

Acollida digital del professorat

A cada docent se li assigna un portàtil al qual accedirà mitjançant el seu usuari de correu XTEC i la contrasenya ATRI/GICAR. És també necessari que tots els docents tinguin activat el seu compte de XTEC, aquest es sol·licita per primer cop a la secretaria del centre. L’assignació es registrarà (marca, model, número de sèrie i codi SACE) a l’inventari del centre, dins el portal INDIC.

Cada professor disposa d’un compte d’usuari personal que li proporciona accés als equips de l’institut i a tots els serveis informàtics del centre. En la seva creació s’assigna un espai personal al núvol de l’institut per a cada professor.

Utilització d’eines: ús comú d’EVA, plataformes institut

El centre proporciona un entorn virtual d’aprenentatge (Moodle) per a l’alumnat i el professorat. Actualment hi ha mòduls que utilitzen wikis del centre i Google Classroom externs.

El professorat disposa d’un compte Office 365 que li proporciona accés a eines ofimàtiques durant el curs acadèmic.

Formació FIC

Durant el curs 2021-2022 s’ha dut a terme la FIC (formació interna del centre) corresponent a l’Estratègia Digital del Centre d’acord amb el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC).

Acollida digital de l’alumnat

 • Cada alumne del centre disposa d’un compte d’usuari personal que li proporciona accés als equips de l’institut i a tots els serveis informàtics del centre. En la seva creació s’assigna un espai personal accessible mitjançant una unitat de xarxa personal per tots els alumnes del centre amb una capacitat d'1GB, accessible via web (https://nuvol.proven.cat/) o localment a les màquines de l'institut, no es realitzen còpies de seguretat d'aquesta unitat de xarxa.
 • A les màquines on inicien sessió pot ocupar com a màxim 180GB en els ordinadors del centre i si no inicia sessió durant un mes a un equip s’esborra el seu perfil local.
 • A cada alumne de CFGM se li assigna un portàtil al qual accedirà mitjançant un identificador únic. És necessari que els pares/mares/tutors de l’alumnat menor d’edat autoritzin la recollida d’aquest equipament.
 • El portàtil és responsabilitat de l’alumne, s’ha d’assegurar que es manté en bon estat al llarg de tot el curs, al finalitzar el curs l’ha de retornar al centre (mes de juny). El centre pot demanar al llarg del curs diversos punts de control si així ho considera, no és un ordinador en propietat, sinó que el centre el deixa en préstec.
 • L’assignació es registrarà (marca, model, número de sèrie i codi SACE) a l’inventari del centre, dins el portal INDIC.

Utilització d’eines: ús comú d’EVA, plataformes institut

 • El centre proporciona un entorn virtual d’aprenentatge (Moodle) per a l’alumnat i el professorat. Actualment hi ha mòduls que utilitzen wikis del centre i Google Classroom externs.
 • L’alumne disposa d’un compte Office 365 que li proporciona accés a eines ofimàtiques durant el curs acadèmic

Acollida digital del pas

Cada membre del PAS disposa de les instruccions de treball on s’especifica quins són els procediments i les eines que utilitzen habitualment en el seu lloc de treball:

 • Auxiliars administratives/us: S02-IT01- Instruccions de treball de feines diàries d’auxiliars administratives de secretaria
 • Cos subaltern: S02-IT02- Instruccions de treball consergeria

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.