Assessorament i reconeixement aprenentatges

L’assessorament i el reconeixement acadèmic d'aprenentatges són serveis que l’Institut Provençana presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d’experiència laboral o formació prèvia.

El servei d’assessorament en la formació professional  té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la famílServei d'assessoramentia professional escollida.

Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

consisteix en la identificació i anàlisi detallada de les capacitats i les expectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

 Destinataris del servei d'assessorament

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

 

 

 

 

El reconeixement acadèmic permet a les persones adultes posar en valor aquells Servei de reconeixment d'aprenentatgesaprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

 Els requisits d'accés als cicles formatius per a grau mitjà i per a grau superior es poden consultar en el següent enllaç.

 

Destinataris del servei de reconeixement

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professionals.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

  • haver complert 18 anys
  • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector
  • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places per al servei de reconeixement.

Més informació Gencathttps://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/assessorament/

 

 

 

  

IMPORTANT!! NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA SANITÀRIA:

Les actuacions del servei d’assessorament es podran fer de manera preferent de forma telemàtica.

Les actuacions del servei de reconeixement amb caràcter general es faran presencials, però es poden fer telemàticament per causa justificada segons la normativa vigent en matèria sanitària.

En el cas de la modalitat telemàtica és necessari seguir les següents indicacions:

● La persona aspirant ha de disposar d’una adreça de correu electrònic, que permeti realitzar sessions de videoconferència amb el programari Google Meet. 

● Indicacions de com es desenvoluparan les sessions de video-reunions: L’aspirant ha de poder disposar dels recursos informàtics corresponents, per tal de que la video-reunió es pugui desenvolupar de forma adient.

o L’aspirant ha de demostrar la seva identitat mostrant el DNI/NIE a través de la vídeo-reunió.

o S’informarà a l’aspirant, que en cap moment, pot gravar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes.