Assessorament i reconeixement aprenentatges

L’assessorament i el reconeixement acadèmic d'aprenentatges són serveis que l’Institut Provençana presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d’experiència laboral o formació prèvia.

El servei d’assessorament en la formació professional  té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la famílServei d'assessoramentia professional escollida.

Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

consisteix en la identificació i anàlisi detallada de les capacitats i les expectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

 Destinataris del servei d'assessorament

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

 

 

 

 

El reconeixement acadèmic permet a les persones adultes posar en valor aquells Servei de reconeixment d'aprenentatgesaprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

 Els requisits d'accés als cicles formatius per a grau mitjà i per a grau superior es poden consultar en el següent enllaç.

 

Destinataris del servei de reconeixement

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professionals.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector
 • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places per al servei de reconeixement.

Més informació Gencathttps://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/assessorament/

 

 

 

  

IMPORTANT!! NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA SANITÀRIA:

Les actuacions del servei d’assessorament es podran fer de manera preferent de forma telemàtica.

Les actuacions del servei de reconeixement amb caràcter general es faran presencials, però es poden fer telemàticament per causa justificada segons la normativa vigent en matèria sanitària.

En el cas de la modalitat telemàtica és necessari seguir les següents indicacions:

● La persona aspirant ha de disposar d’una adreça de correu electrònic, que permeti realitzar sessions de videoconferència amb el programari Google Meet. 

● Indicacions de com es desenvoluparan les sessions de video-reunions: L’aspirant ha de poder disposar dels recursos informàtics corresponents, per tal de que la video-reunió es pugui desenvolupar de forma adient.

o L’aspirant ha de demostrar la seva identitat mostrant el DNI/NIE a través de la vídeo-reunió.

o S’informarà a l’aspirant, que en cap moment, pot gravar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes.

 

El Departament d'Ensenyament convoca els processos d'assessorament i reconeixement d'aprenentatges per a la Formació Professional.

Instruccions per a la realització de la sol·licitud per als serveis d'assessorament i de reconeixement d'aprenentatges

Els participants interessats en el serveis esmentats hauran de sol·licitar el servei, de forma presencial, en el centre, escollint la família professional de què es vol rebre assessorament i/o reconeixement d'aprenentatges.

1) Oferta

Consulteu l'oferta de places d'aquesta convocatòria en aquest enllaç .

2) Calendaris

3) Models de sol·licitud

Les sol·licituds es poden emplenar directament en el centre o bé es poden descarregar els models de sol·licitud en aquest web:

 
4) Consultes

Per a qualsevol consulta del servei, us podeu adreçar a :

Isabel Miralvés
933382553
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Institut Provençana
c/ Sant Pius X, n. 8
08901 L'Hospitalet de Llobregat
933.382.553


Publicacions del procés

 

Reclamacions:

Els interessats disposaran de tres dies hàbils (no computen els dissabtes ni els dies festius, si n'hi hagués), a partir del dia següent al de la publicació de les llistes d'admesos al servei, per presentar al·legacions en relació amb el procés.

Model "Reclamació a la llista provisional d'admesos al servei d'assessorament o al servei de reconeixement dels aprenentatges"

Model "Reclamacions sol·licitud reconeixement"

Les al·legacions s'han de presentar per escrit al centre on s'ha presentat la sol·licitud.

 

Preus públics

Servei d'assessorament

60 euros

Servei de reconeixement

Unitats formatives LOE: 18 euros / unitat

 

Bonificacions i exempcions

Bonificacions

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempcions

a)    Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b)    Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
c)    Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d)    Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

Forma de pagament

Mitjançant transferència bancària al compte número:

ES05 2100 0254 8102 0045 1487

 

 

SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS MITJANÇANT L’EXPERIÈNCIA LABORAL O EN ACTIVITATS SOCIALS

1.    El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

El reconeixement acadèmic és un servei que l’Institut Provençana presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona usuària.

El reconeixement acadèmic permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que Servei de reconeixement d'aprenentatgeshan adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. És a dir, reconèixer els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

Únicament es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

2.    Persones destinatàries

El reconeixement acadèmic s’adreça a les persones que han complert 18 anys, i acrediten una experiència laboral o en activitats socials, d’almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Per a participar-hi ha d’acreditar haver rebut el servei d’assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l’informe d’assessorament.

També hi poden participar les persones que hagin fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals. A tal efecte, presentaran el certificat d’orientació sobre l’acreditació de competències lliurat pel centre.

El reconeixement acadèmic es pot sol.licitar :

c)    de forma individual
d)    a demanda d’una entitat o empresa prèvia la signatura d’un conveni o acord de col.laboració amb el centre educatiu.


3.    Accés al servei

Per accedir al servei, cal emplenar la sol·licitud que proporciona el centre educatiu.

4.    Com funciona

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

L’entrevista es realitza de forma individual entre la persona i els avaluadors del centre educatiu.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran les unitats formatives i mòduls reconeguts.

Per convalidar les unitats formatives certificades, la persona s’ha de matricular en el centre formatiu corresponent acreditant els requisits d’accés (si vol obtenir el títol oficial del Departament d’Ensenyament).

5.    Crèdits o unitats formatives que es poden reconèixer

El reconeixement acadèmic es realitzarà en relació amb els crèdits o unitats formatives dels cicles formatius de formació professional derivats d’unitats de competència. A tal efecte, NO es podran reconèixer :

a)    per a títols LOGSE, els crèdits següents :

 • Relacions en l’entorn del treball
 • Relacions en l’àmbit del treball
 • Formació i orientació laboral
 • Administració i gestió de la petita i mitjana empresa, sempre i quan no derivi d’una unitat de competència
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

b)    per a títols LOE, les següents unitats formatives :

 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació i orientació laboral
 • Projecte
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

Se certifica cada crèdit reconegut i cada unitat formativa reconeguda. Si les unitats formatives reconegudes completen un mòdul professional, aquest també se certifica.

6.    Preu del servei

El reconeixement acadèmic té un cost determinat per la generalitat de Catalunya. Consulteu el preu públic.

7.    Requisits d'inscripció

 • Majors d’edat
 • Una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys a jornada complerta o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, en el sector professional relacionat amb el cicle del qual volen reconèixer els aprenentatges.
 • Informe del servei d’assessorament o, persones procedents de convocatòries d’acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí (Qualifica’t – Acredita’t).
 • No cursar les unitats formatives o crèdits, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement.

8.    Documentació necessària per a la inscripció

 • Original i fotocòpia del DNI o document equivalent d’identificació.
 • Informe d’assessorament o document equivalent.
 • Justificant de pagament del preu públic (la manca de pagament del preu del servei en el Termini establert comporta l’exclusió del servei).
 • Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic.
 • Documentació per acreditar els requisits d’experiència laboral:
  • Persones asalariades:
   • Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, on consti l’empresa, el grup i el període de cotització
   • Certificat de l’empresa on consti la durada del contracte, les activitats realitzades i la durada de les activitats.
  • Persones autònomes:
   • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral que correspongui.
   • Liquidació de l’impost d’activitats econòmiques o pàgina del model 036 de la eclaració censal del Ministeri d’Hisenda, on consta la descripció, el tipus i el grup d’activitat.
   • La declaració personal de les activitats que realitza.
  • Persones que realitzen activitats socials professionals sense relació laboral en entitats socioeducatives, socioculturals, educatives o de lleure:
   • certificat de l’empresa o empreses o de l’entitat o entitats, on constin, de manera detallada, les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, relacionades amb el cicle formatiu pel qual es demana el reconeixement.

 

9.     Baremació

 1. Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.
 2. El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

 

Destinataris del servei de reconeixement

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professionals.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector
 • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places per al servei de reconeixement.

Més informació Gencat: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/reconeixement-academic/

 

SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU

1.    L’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

L’assessorament és un servei que l’Institut Provençana presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d’experiència laboral o formació prèvia.

El servei d’assessorament consisteix en la identificació i anàlisi detallada de les capacitats i les Servei d'assessoramentexpectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

El servei d’assessorament conclou amb l’elaboració i el lliurament a la persona usuària de l’informe d’assessorament personalitzat on ha de constar :

a)    les recomanacions de la persona assessora.
b)    L’itinerari formatiu i professional
c)    El dossier de la trajectòria professional

2.    Persones destinatàries

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

El servei d’assessorament es pot sol·licitar :

a)    de forma individual
b)    a demanda d’una entitat o empresa prèvia la signatura d’un conveni o acord de col·laboració amb el centre educatiu.

L’informe d’assessorament és requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

3.    Accés al servei

Per accedir al servei, cal emplenar la sol·licitud que proporciona el centre educatiu.

4.    Què ofereix el servei?

•    Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
•    Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc benefi-ciar-me’n.
•    Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
•    Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
•    Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
•    Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
•    L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per  presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

5.    Fases del servei

Fase 1 : Informació i lliurament de la documentació

Fase 2 : Detecció de l’objectiu professional de la persona usuària

Fase 3 : Identificació de la formació i l’experiència laboral de la persona usuària en relació amb el cicle

Fase 4 : Relació de la formació susceptible de ser convalidada o de tenir exempció, en el cicle formatiu

Fase 5 : Estudi de l’experiència professional de què disposa la persona usuària i de la resta de la formació rebuda

Fase 6 : Elaboració de l’itinerari formatiu i professional i de les recomanacions per aconseguir l’objectiu professional

Fase 7 : Lliurament de l’informe d’assessorament a la persona usuària

6.    Preu del servei

El servei d’assessorament té un cost determinat per la generalitat de Catalunya. Consulteu el preu públic.

7.    Documentació per a la inscripció al servei d'assessorament

 • Original i fotocòpia del DNI o document equivalent d’identificació.
 • Full de sol.licitud
 • Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic
 • Justificant de pagament del preu públic (la manca de pagament del preu del servei en el Termini establert comporta l’exclusió del servei).

 

Destinataris del servei de reconeixement

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professionals.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector
 • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places per al servei de reconeixement.

Més informació Gencat:https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/assessorament/

 

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU I DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS MITJANÇANT L’EXPERIÈNCIA LABORAL O EN ACTIVITATS SOCIALS.

El centre Institut PROVENÇANA es compromet a realitzar un servei d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges d’acord amb el que s’estableix a les normes i instruccions del Departament d’Ensenyament, la qual cosa inclou :

 1. Realitzar i publicar  al web del centre abans del 30 de setembre de cada curs acadèmic
  • Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats.
  • El nombre de places que s’ofereix per a cada família professional i per a cada cicle formatiu, en el cas del servei de reconeixement.
  • Els criteris i procediment d’admissió de les sol•licituds.
  • Les dates del període de sol·licitud al servei d’assessorament.
  • La data de publicació de la llista d’admesos al servei i les places de reserva en cas d’una demanda superior a les places ofertades, així com el preu del servei.
  • El termini per presentar la documentació i fer el pagament del preu del servei.
  • El calendari del servei d’assessorament i quan arribi el cas, el de reconeixement.
 2. Desplegar, almenys, un procés anual, d’informació de l’assessorament i reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
 3. Prestar, almenys, un procés anual del servei d’assessorament per a cadascuna de les famílies professionals i un servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges per a cadascun dels cicles formatius, segons l’oferta publicada.
 4. Ampliar el termini de sol•licitud si no s’exhaureix el nombre de places assignades en la primera oferta publicada.
 5. Publicar les llistes d’admesos al servei d’assessorament en un període màxim de 7 dies hàbils després del termini de sol•licitud.
 6. Assignar una persona assessora experta en orientació professional de la família professional corresponent.
 7. Assessorar a les persones usuàries en l’elaboració del dossier de trajectòria professional.
 8. Lliurar a les persones usuàries un informe d’assessorament, on constaran les recomanacions de l’itinerari formatiu professional a realitzar.
 9. Nomenar una Junta de Reconeixement amb atribució docent, la qual realitzarà l’entrevista per a cada persona usuària que ha sol•licitat el reconeixement acadèmic.
 10. Lliurar a les persones usuàries el certificat dels crèdits o unitats formatives reconegudes, com a màxim 15 dies després de finalitzar el procés.
 11. Realitzar enquestes per poder recollir el grau de satisfacció de les persones usuàries sobre el servei proporcionat.
 12. Posar a l’abast de la persona usuària un servei de queixes i/o suggeriments, així com un període de possibles reclamacions contra la resolució emesa per la Junta de Reconeixement dels aprenentatges. Tant les queixes i suggeriments com les possibles reclamacions seran resoltes en un termini no superior a 7 dies.