Història

L'Institut Provençana es crea l'any 1977 a la ciutat de L'Hospitalet, com a centre de Formació Professional dins la Llei General d'Educació. En els seus 25 anys d'història hem treballat per un model de formació de bons professionals en els seus respectius àmbits i hem defensat el foment de la qualitat humana basada en valors com la comunicació, la participació i la solidaritat, tant en les activitats regulars del centre com en les culturals i recreatives complementàries a l'ensenyament reglat.

L'aplicació de la LOGSE i els canvis demogràfics de la població en edat escolar ocorreguts des d'aleshores, han fet que l'Institut Provençana hagi esdevingut un centre on s'imparteixen exclusivament Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior. És important destacar en aquest punt que l'IES Provençana va ser pioner a Catalunya en el desplegament i la incorporació dels Cicles Formatius a la seva oferta formativa, avantçant-se uns anys a la generalització d'aquests a la resta de centres de Catalunya.

L'actual reforma de la FP es caracteritza per uns continguts orientats a l'adquisició de competències professionals, amb fortes expectatives d'inserció laboral i de continuïtat d'estudis en els diferents subsistemes de FP o a la universitat en el cas dels de grau superior, a través de les convalidacions obtingudes pel reconeixement de crèdits dels CCFF cursats. L'institut és pioner en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i fa constants esforços per apropar la docència a la realitat de les empreses, de cara a millorar la formació i l'empleabilitat dels nostres alumnes.