Preus públics dels serveis i número de compte per fer la transferència bancària

Preus públics

Servei d'assessorament

60 euros

Servei de reconeixement

Unitats formatives LOE: 18 euros / unitat

 

Bonificacions i exempcions

Bonificacions

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempcions

a)    Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b)    Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
c)    Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d)    Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

Forma de pagament

Mitjançant transferència bancària al compte número:

ES05 2100 0254 8102 0045 1487