Cultura digital de centre

El Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC) especifica que l’Estratègia Digital de Centre ha de ser un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del PEC. També ha de facilitar la planificació en els àmbits organitzatius, pedagògics i tecnològics amb la finalitat d’assolir els objectius dels tres eixos: competències digitals de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.

La cultura digital del centre permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital. Inclou procediments, acords i accions que el centre ja està realitzant i que permeten tenir una visió completa de la cultura digital que el centre ja ha assolit.

Flux i diagrama de la informació

Tractament i emmagatzematge de les dades

Al manual de bones pràctiques en la gestió de dades personals, E01-IT01, té com objectiu garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals de l’INS Provençana, i donar compliment als preceptes de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, i a la nova normativa europea RGPD 2016/679 de 25 de maig de 2016.

La informació que ens faciliten els diferents membres de la comunitat educativa es tracten per tal de prestar els serveis sol·licitats. Les dades es conservaran durant els anys necessaris per a complir les obligacions legals . Les dades recollides no es lliuraran a tercers excepte en els casos d'obligació legal.

Es garanteixen els drets d'usuari d'accés, rectificació o supressió quan aquests ja no siguin necessaris.

Les principals mesures de control i emmagatzematge de les dades són:

Control d’accés lògic:
 • El professorat pot accedir a les diferents plataformes mitjançant comptes d’usuari personal. En el cas de les aplicacions que depenen del departament d’educació s’utilitzaran els comptes d’ATRI i d’usuari Xtec. Per accedir als serveis del centre s’utilitzarà l’usuari generat mitjançant l’aplicació de gestió de professorat de la intranet.
 • L’alumnat rebrà , un cop matriculat, un compte d’usuari al seu correu electrònic personal. Les claus de l’alumnat es xifren al servidor per tal de garantir la seva confidencialitat. Aquesta clau li donarà accés als equips i al Moodle del centre així com al seu compte personal d’office 365.
Control d’accés físic:
 • L’arxiu de l' és d’accés restringit. Únicament poden accedir: PAS, Equip directiu, tutors/es.
 • Com a criteri general els expedients de l’alumnat estaran a l’arxiu central, en cap cas poden sortir fora del centre, excepte si ho requereix l’Equip directiu i/o la inspecció.
 • La sala de servidors dés d’accés restringit. Únicament poden accedir el coordinador d’informàtica del centre i els tècnics al seu càrrec, el coordinador de la plataforma multimèdia, l’empresa que gestiona el manteniment informàtic i els membres de l’equip directiu
Còpia de seguretat:
 • L’empresa informàtica contractada pel centre és la responsable de la gestió de còpies de seguretat de dades i de les diferents plataformes del centre. Les còpies es realitzen diàriament en un servidor amb matrius de discos NAS virtuals.
 • Es realitza balanceig de càrrega dels diferents serveis per garantir l’accés a les dades en qualsevol moment mitjançant Proxmox.(Màquines virtuals).
Xifrat dades i comunicacions:
 • Tots els serveis del centre proporcionen comunicacions xifrades amb certificat digital per garantir que les dades s’envien de forma segura.
 • Totes les contrasenyes dels comptes d’usuari es xifren al disc per tal de garantir la privacitat, a més s’han establert directives de contrasenya on s’especifica quins requisits ha de complir un password i la seva caducitat.
Gestió d’incidències:
 • Qualsevol incidència detectada per qualsevol membre de la comunitat educativa, que pugui afectar a la seguretat de les dades, s’haurà de comunicar al responsable de la gestió de la mateixa.
 • El centre disposa d’un compte de correu electrònic gestionat per l’empresa informàtica i el coordinador informàtic del centre per tal de comunicar incidències amb els comptes d’usuari i accessos als diferents serveis del centre. El centre disposa d’una aplicació de comunicació d’incidències informàtiques.
Gestió imatge:
 • El centre demana l’autorització d’imatge de l’alumnat a l’inici de curs.
 • El centre disposa de càmeres de vídeo vigilància, es realitzen gravacions dels espais comuns i es mantenen les imatges durant 1 mes segons marca la normativa vigent. L’accés a l’equip de gravació està restringit a l’empresa proveïdora del servei i a l’equip directiu.
Gestió dades navegació:
 • El centre demana l’autorització als visitants de la pàgina web per tal de recollir dades de navegació per ús estadístic i registres d'accés. Aquest procediment es realitza mitjançant una cookie on s'informa al usuari de la política de privacitat RGPD del institut i de les dades que es recolliran per realitzar tractament estadístic.
 • Es realitza un registre d'accés per tal de garantir la seguretat dels visitants i del sistema d'informació del centre.

Comunicació amb la comunitat educativa

El Pla de Comunicació de l’Institut Provençana, publicat a la intranet del centre amb codi E03-PR02, està orientat a identificar, anticipar i satisfer les necessitats comunicatives i participatives de les parts interessades, afavorint i millorant comunicació interna i externa amb aquestes, tot facilitant la participació en els processos de decisió del centre.

Es defineixen les comunicacions concretes per a identificar els seus components en l’organització del centre, així com les funcions i responsabilitats dels diferents càrrecs que hi intervenen En aquest pla hi trobarem definides les actuacions concretes per situar els elements de comunicació en l’organització del centre, així com una descripció de les responsabilitats i funcions dels diferents càrrecs i coordinacions que intervenen en el procés.

En aquest document, es detallen principalment 5 eixos:

 1. Imatge corporativa
 2. Comunicació externa
 3. Comunicació interna
 4. Relacions públiques
 5. Comunicació de Crisi

Acollida digital del professorat

A cada docent se li assigna un portàtil al qual accedirà mitjançant el seu usuari de correu XTEC i la contrasenya ATRI/GICAR. És també necessari que tots els docents tinguin activat el seu compte de XTEC, aquest es sol·licita per primer cop a la secretaria del centre. L’assignació es registrarà (marca, model, número de sèrie i codi SACE) a l’inventari del centre, dins el portal INDIC.

Cada professor disposa d’un compte d’usuari personal que li proporciona accés als equips de l’institut i a tots els serveis informàtics del centre. En la seva creació s’assigna un espai personal al núvol de l’institut per a cada professor.

Utilització d’eines: ús comú d’EVA, plataformes institut

El centre proporciona un entorn virtual d’aprenentatge (Moodle) per a l’alumnat i el professorat. Actualment hi ha mòduls que utilitzen wikis del centre i Google Classroom externs.

El professorat disposa d’un compte Office 365 que li proporciona accés a eines ofimàtiques durant el curs acadèmic.

Formació FIC

Durant el curs 2021-2022 s’ha dut a terme la FIC (formació interna del centre) corresponent a l’Estratègia Digital del Centre d’acord amb el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC).

Acollida digital de l’alumnat

 • Cada alumne del centre disposa d’un compte d’usuari personal que li proporciona accés als equips de l’institut i a tots els serveis informàtics del centre. En la seva creació s’assigna un espai personal accessible mitjançant una unitat de xarxa personal per tots els alumnes del centre amb una capacitat d'1GB, accessible via web (https://nuvol.proven.cat/) o localment a les màquines de l'institut, no es realitzen còpies de seguretat d'aquesta unitat de xarxa.
 • A les màquines on inicien sessió pot ocupar com a màxim 180GB en els ordinadors del centre i si no inicia sessió durant un mes a un equip s’esborra el seu perfil local.
 • A cada alumne de CFGM se li assigna un portàtil al qual accedirà mitjançant un identificador únic. És necessari que els pares/mares/tutors de l’alumnat menor d’edat autoritzin la recollida d’aquest equipament.
 • El portàtil és responsabilitat de l’alumne, s’ha d’assegurar que es manté en bon estat al llarg de tot el curs, al finalitzar el curs l’ha de retornar al centre (mes de juny). El centre pot demanar al llarg del curs diversos punts de control si així ho considera, no és un ordinador en propietat, sinó que el centre el deixa en préstec.
 • L’assignació es registrarà (marca, model, número de sèrie i codi SACE) a l’inventari del centre, dins el portal INDIC.

Utilització d’eines: ús comú d’EVA, plataformes institut

 • El centre proporciona un entorn virtual d’aprenentatge (Moodle) per a l’alumnat i el professorat. Actualment hi ha mòduls que utilitzen wikis del centre i Google Classroom externs.
 • L’alumne disposa d’un compte Office 365 que li proporciona accés a eines ofimàtiques durant el curs acadèmic

Acollida digital del pas

Cada membre del PAS disposa de les instruccions de treball on s’especifica quins són els procediments i les eines que utilitzen habitualment en el seu lloc de treball:

 • Auxiliars administratives/us: S02-IT01- Instruccions de treball de feines diàries d’auxiliars administratives de secretaria
 • Cos subaltern: S02-IT02- Instruccions de treball consergeria