Estratègia digital de centre

 1. INTRODUCCIÓ
 2. DIAGNOSI- DIANA D’AUTOAVALUACIÓ
 3. OBJECTIUS
 4. SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Introducció

L’estratègia digital de centre EDC de l’Institut Provençana està orientada a identificar, anticipar i satisfer les necessitats de les parts interessades en els diferents processos de digitalització de l’institut

En aquest pla volem implantar, treballar i millorar la gestió de l’estratègia digital de centre mitjançant dos objectius. S’ha realitzat una diagnosi per determinar en quins àmbits podem millorar, i en quins d’ells podem mantenir-nos en l’excel·lència.

Aquest anàlisi ens permet tenir una visió actual del nostre centre, definir la cultura digital actual de l’institut i ens dona peu per treballar amb el claustre i l’equip impulsor. En aquest document definim les estratègies, les actuacions concretes i els indicadors per arribar a assolir els nostres objectius.

Diagnosi- diana d’autoavaluació

L'informe de centre SELFIE aplega les opinions de l'equip directiu, el professorat i l'alumnat i les compara. la informació recollida a SELFIE ofereix al centre una instantània de quin punt es troba actualment en relació amb l'estratègia i la pràctica en l'ús de les tecnologies digitals d'ensenyament i aprenentatge.

Aquests resultats són una bona base per identificar i analitzar les fortaleses i les debilitats i crear un pla en relació amb l'ús de les tecnologies digitals per donar suport a l'aprenentatge.

Tenint en compte que l’enquesta del SELFIE es va passar als següents perfils:

Destaquem els resultats obtinguts en les següents àrees:

El qual ens han fet detectar que cal incorporar al nostres processos de centre:

 1. Desenvolupament professional continu: Estar orientats a la formació dels docents del nostre claustre per al canvi i la transformació educativa.
 2. Incorporar al Projecte Educatiu de Centre (PEC) l’estratègia digital del centre.
 3. Col·laboració i xarxes: Potenciar la participació i el treball col·laboratiu entre els equips docents del centre, el claustre i les diferents coordinacions. Cal promoure una cultura de col·laboració i comunicació per compartir experiències i aprendre.
 4. Modificació de les NOFC del centre per afegir referències a l’EDC.

Objectius

A continuació exposarem els objectius, indicadors i actuacions que ens permetran treballar en els dos àmbits que cal millorar.

OBJECTIU 1: ELABORAR L’ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE ASSEGURANT LA PARTICIPACIÓ DEL CLAUSTRE, L’ALUMNAT I LA COMUNITAT EDUCATIVA

OBJECTIU Elaborar l’Estratègia Digital de Centre assegurant la participació del claustre, l’alumnat i la comunitat educativa CURS: 2022/2023
Característiques de qualitat:
L’objectiu es considera assolit si els indicadors arriben al valor objectiu planificat.
Indicadors:
 1. Aprovació EDC
Valors objectiu:
% aprovació claustre i CE >=75%
Indicadors:
 1. Aprovació modificació documents estratègics (PEC,NOFC, LOPD)
Valors objectiu:
% aprovació claustre i CE >=75%
RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Equip directiu i Comissió Digital.
ESTRATÈGIES
1.1 Actualització documentació estratègica PEC-NOFC
1.2 Garantir la seguretat i privacitat de les dades (LOPD)
1.3 Millora i innovació en els sistemes metodològics, retroacció alumnat.
ACTUACIONS
Actuacions
Descripció
22/23
23/24
Actuació 1.1.1.1 Incorporar al Projecte Educatiu de Centre (PEC) l’estratègia digital del centre.
X
Actuació 1.1.1.2 Modificació de les NOFC del centre per afegir referències a l’EDC. Creació equip impulsor.
X
Actuació 1.1.1.3 Modificació de les NOFC del centre per afegir referències a l’EDC. Creació equip impulsor.
X
X
Actuació 1.1.1.4 Incorporar l’ús de les rúbriques en les tasques, retroaccions de les tasques lliurades per l’alumnat.
X
X
Actuació 1.1.1.5 Digitalització de les tasques del PAS (Matrícula- preinscripció).
X
X
Actuació 1.1.1.6 Actualització eines intranet.
X
X

OBJECTIU 2: MILLORAR COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT I DE L’ALUMNAT

OBJECTIU Millorar competència digital CURS: 2022/2024
Característiques de qualitat:
L’objectiu serà de qualitat si l’alumnat i el professorat mostren satisfacció de:
Indicadors:
 1. Satisfacció de l’alumnat (enquesta de satisfacció de l’alumnat de final de cicle referent a l’acollida digital)
>=80%
Indicadors:
 1. Satisfacció professorat (enquesta de tot el professorat referent a la competència digital)
>=80%
Indicadors:
 1. Satisfacció alumnat DIGICOM FINAL CFGM
>=80%
RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinació Tutoria i Comissió Digital.
ESTRATÈGIES
2.1 Potenciació de la competència digital mitjançant el PAT
2.2 Desplegament curricular de la CD de l’alumnat a les programacions
2.3 Acollida digital de l’alumnat
2.4 Acollida digital del professorat
2.5 Formació professorat competència digital
Objectius operatius i actuacions
Objectiu 2.1.1 Desplegament i Potenciació competència digital
Indicadors:
 1. Satisfacció de l’alumnat (enquesta de satisfacció de l’alumnat de final de cicle referent a l’acollida digital)
>=80%
Indicadors:
 1. Satisfacció professorat (enquesta de tot el professorat referent a la competència digital)
>=80%
Actuacions
Descripció
22/23
23/24
Actuació 2.1.1.1 Establir els mecanismes de recollida i posada en comú de l’adquisició de la competència digital de l’alumnat (PAT-enquestes)
X
X
Actuació 2.1.1.2 Desplegament curricular de la CD de l’alumnat a les programacions.(Graella a les programacions)
X
X
Actuació 2.1.1.3 Sessions de tutorial digital per treballar eines TIC i assegurar conceptes que no es treballen als diferents mòduls (PAT)
X
X
Actuació 2.1.1.4 Introduir la CD a l’acollida del professorat (eines...)
X
Actuació 2.1.1.5 Modificació documents d’acollida professorat i alumnat
X
Objectius operatius i actuacions
Objectiu 2.2.1 Formació del professorat
Indicadors:
 1. Satisfacció formació CD professorat
>=80%
Actuacions
Descripció
22/23
23/24
Actuació 2.2.1.1 Formació interna sobre l’ús del Moodle, Núvol, Intranet …. i altres eines digitals relacionades amb la gestió de la documentació interna de centre.
X
X
Actuació 2.2.1.2 Realitzar enquestes al professorat per detectar el nivell de competència digital i de quines són les necessitats formatives segons el seu nivell i característiques dels mòduls que imparteix.
X
X

Seguiment i avaluació

A final de curs els membres de l’equip impulsor elaborarem una memòria amb una anàlisi i valoració dels objectius, de les actuacions que s’han desenvolupat en aquest pla i les seves propostes de millora. Aquesta avaluació es contemplarà específicament en la Memòria General de Centre i en el sistema de gestió de qualitat.

Aquestes valoracions finals ens permetran extreure conclusions que permetin la millora en els cursos posteriors.

La memòria de la coordinació es presentarà al claustre de professorat conjuntament amb la memòria general anual.