Formació i orientació laboral

Departament encarregat dels mòduls transversals Formació i Orientació Laboral (FOL) i Empresa e Iniciativa Emprenedora (EIE).

Aquests mòduls es cursen pels alumnes de tots els cicles formatius.

Objectius:
•    Millorar la capacitat d’inserció laboral dels alumnes, oferint formació per a la recerca de feina, procés de selecció de personal, confecció del currículum viates, preparació d’entrevistes de treball, ...
•    Donant informació i aprenentatge sobre els drets i deures derivats de les relacions laborals
•    Fomentar una actitud activa de l’alumnat en matèria de salut laboral
•    Donar eines per enfrontar conflictes de manera pacífica, com la negociació i la mediació, tant en l’àmbit de les relacions de treball com en les relacions socials i personals. En concret, es promou l’ús de la mediació escolar com a instrument de prevenció i resolució de conflcites al centre
•    Fomentar actituds emprenedores i oferir formació dirigida a l’autoocupació i a la creació d’una petita empresa.

Metodologia:

Es promou l’ús d’una metodologia activa on l’alumne/a és el/la protagonista i, amb l’ús de les TIC per a la recerca d’informació i del campus virtual com a eina de treball i de retroacció amb el professorat.

Mòduls impartits als cicles LOE:

El mòdul d'Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) treballa tres aspectes en relació amb el món de l’empresa: el foment de la iniciativa emprenedora,el coneixement del món de l’empresa (tipus, funcions, sistemes de gestió, oportunitats de creació, etc.) i la creació i posada en marxa d'una microempresa.

El mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL) pretén preparar a l’alumnat per a la seva inserció en el món del treball, donant-li informació referent als drets i deures que se’n deriven de la relació laboral, donant-li eines per a encarar els processos de selecció en els que pugui participar, preparant-los per al treball en equip i la gestió pacífica dels conflictes, així com la preservació de la salut laboral.