Cicles formatius en modalitat semipresencial

El cicles formatius de grau superior de la família professional d'Informàtica i comunicacions es poden cursar en la modalitat semipresencial. Aquesta possibilitat està adreçada a persones que tenen impossibilitat acreditable documentalment per a assistir a classe.

La modalitat semipresencial permet cursar els cicles assistint a un mínim del 50% de les hores de classe a cada  mòdul, gràcies al suport del campus virtual i una metodologia adaptada.

La proposta de cicles que es poden cursar totalment o parcial en la modalitat semipresencial inclou:


  • CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
  • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web
  • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Aquesta iniciativa pretén facilitar l’accés a aquestes titulacions a persones que tenen una disponibilitat limitada de temps per dedicar-se a millorar la seva formació o qualificació professional. Per acollir-s'hi, cal acreditar documentalment la incompatibilitat de l'horari lectiu amb el treball, tenir cura d'altres persones o qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d'assistir a classe.

Aquesta opció també és compatible amb aquestes altres possibilitats:

  • matrícula per mòduls
  • matrícula per unitats formatives

les quals, combinades amb la modalitat semipresencial, permeten un seguiment d’aquests estudis adaptat a les necessitats particulars de cadascú, obtenint la certificació corresponent dels mòduls i unitats formatives aprovats com a acreditació per incorporar-la al currículum personal.

El seguiment, l'accés als materials i la comunicació amb el professorat per part dels alumnes que cursin estudis en la modalitat semipresencial s'assegura a través del treball al campus virtual de l'institut.

En cas de dubtes o necessitat d’aclariments, podeu contactar per telèfon al 933.382.553 amb el cap de departament de la família professional d'Informàtica i Comunicacions.

També podeu aprofitar per informar-vos a les jornades de portes obertes que ofereix cada curs l'institut.

Cas d’estar interessats en aquestes opcions, és important realitzar la preinscripció dintre del termini establert amb caràcter general per assegurar-se una plaça i per poder formalitzar la matrícula.