Exempcions de la FCT

L'exempció sempre s'ha de considerar com una excepcionalitat, perquè les pràctiques són un crèdit o mòdul essencial en la formació professional de l'alumnat, ja que preveu dos grans objectius:

1.    Completar l'adquisició de la competència professional assolida en el cicle formatiu (objectiu de qualificació professional)
2.    Facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral (objectiu d'inserció laboral).

En el cas que l'alumnat acrediti haver assolit aquests objectius bàsics de manera parcial o total mitjançant l'experiència laboral pot demanar l'exempció total o parcial de les pràctiques.


Resolució

La direcció del Centre és l’encarregada de resoldre l’exempció.  Els/les  tutors/es revisen les peticions recollides pels seus alumnes.  La coordinació de la FP proposa i el/la directora/a del Centre la resol.

Documentació

La sol·licitud d'exempció de la FCT (doc, pdf) s’ha de presentar per escrit i ha d’anar acompanyada dels documents acreditatius corresponents que es descriuen en cadascun dels supòsits d’exempció.  La documentació ha de ser l’original o una còpia compulsada.

Les exempcions es poden tramitar en qualsevol moment del curs o dels cursos del cicle formatiu, abans de l’avaluació final ordinària. Es recomana tramitar les exempcions a l’inici del curs acadèmic.


SUPÒSITS D’EXEMPCIONS DE LES FCT


EXEMPCIÓ TOTAL


Exempció per experiència laboral

L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit del cicle s’atorga si l’alumne/a acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de la FCT,  relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

Exempció per validació o reconeixement d’experiència laboral

Les persones que tinguin reconegudes i certificades totes les unitats formatives (UF) com a mínim d’un crèdit o mòdul directament relacionat amb les unitats de competència del cicle formatiu, a través de:

  • Validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials (programa “Qualifica’t”).
  • Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral, d’acord amb la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de la formació professional inicial.


Acreditació

S’acredita amb el certificat oficial emès per un centre docent autoritzat.


EXEMPCIONS PARCIALS

 

Parcial  50%

L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit/mòdul del cicle s’atorga si l’alumnat acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit o mòdul de la FCT, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

Parcial 25%

L’exempció del 25% del total de les hores del crèdit/mòdul del cicle s’atorga si l’alumnat acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció.

 

Relació de documents acreditatius

Per sol.licitar qualsevol tipus d’exempcions:

• Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per a sol.licitar les exempcions total o parcial del 50%:

•  Contractes laborals (original i còpia)
•  Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne o alumna (model en doc, pdf).
• Fulls de salaris. (Opcional)

• Si es treballa per compte propi:

– Certificat d’alta d’activitat econòmica.
– Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau).
– Quota de règim d’autònoms.
– Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130).


PREGUNTES FREQÜENTS EN RELACIÓ A LES EXEMPCIONS


Quins alumnes poden demanar exempcions?

Poden demanar una exempció tots aquells alumnes que reuneixin els requisits exigits per la normativa.
RECORDEU que inicialment el fet de fer les pràctiques és una cosa "bona", que afavoreix la inserció i la qualificació. Així doncs, s’ha d’entendre que pels alumnes, es recomanarà que realitzin les pràctiques.
Es donen situacions en les que l’exempció és recomanable i des del propi centre es pot aconsellar. Es tractaria de persones que alternen estudis i feina, que tenen càrregues familiars, que pateixen malalties o dificultats greus pels desplaçaments, etc. En aquests casos, juntament amb l’equip educatiu, es valoraran els avantatges i perjudicis de dedicar un temps afegit a la realització de l’FCT.

Quan han de demanar els alumnes les exempcions?

No hi ha un període exclusiu per a presentar les sol·licituds. Tot i així es convenient, per organització i sobretot de cara a la planificació de l’FCT, que es procuri concentrar-les en una o dos èpoques durant el curs, coincidint amb els mesos anteriors al començament dels períodes més habituals per a l’FCT.  Aquests períodes varien segons els cicles formatius, la programació que es fa, etc.
En qualsevol cas s’hauria d’evitar (i recomanem ser enèrgics en aquest punt) que es presentin durant la realització de l’FCT amb la voluntat expressa d’escurçar-ne la durada prevista llevat que hi hagi motius greus i degudament justificats.

És difícil resoldre les exempcions?

La resposta és que no.  Els criteris són objectius, avaluables documentalment i estan degudament explicats per la normativa.
En el cas de circumstàncies especials com ara treballs a l’estranger, tasques de difícil qualificació i en definitiva quan es tinguin dubtes es pot traslladar la sol·licitud al/la coordinador/a de l’FCT i demanant que faci una proposta de resolució.

Què passa si un alumne no està d’acord amb la resolució que es dóna a la seva sol·licitud?

No és un cas freqüent atès que sempre es pot parlar amb l’alumne i explicar-li els motius pel que s’ha denegat una sol·licitud d’exempció.  En qualsevol cas si l’alumne persisteix pot fer un recurs a la Direcció General d’Ensenyaments Professionals Artístics i Especialitzats dins els 30 dies següents.

Es pot demanar una exempció el mes de juny en que s’acaba el cicle?

Un dels requisits a complir quan es fa la planificació de la FCT és garantir que a l’acabament del cicle tots els alumnes tindran aquest crèdit enllestit. Deixar un alumne sense fer les pràctiques, amb l’expectativa d’una futura sol·licitud d’exempció comporta un risc que s’haurà d’avaluar en cada cas.  Si un alumne per l’expectativa d’una exempció, o al·legant altres motius, es nega a iniciar les pràctiques en la data programada hauria de signar un escrit on es fa responsable d’aquesta decisió.