Procediment sol·licitud exempcions FCT

Els alumnes que poden presentar les exempcions de l’FCT són, els que es troben matriculats a 2n curs dels  cicles que tenen una duració de dos anys i tots els alumnes que cursen cicles formatius d’un any.

PROCEDIMENT PER TRAMITAR LES CERTIFICACIONS DE LES EXEMPCIONS DE L’FCT

1.-  Revisió de la documentació:

- Els tutors hauran de revisar la documentació presentada pels seus alumnes, segons la normativa vigent.
- Els tutors han de verificar el tipus d’exempció que correspongui.
- El tutor/ra donarà el seu vist i plau, signant la sol·licitud presentada.
Aquesta revisió per part del tutor és prèvia al lliurament per part de l'alumne de la documentació a la secretaria del centre.

2.- Lliurament de la documentació:

Les sol·licituds per demanar qualsevol tipus d’exempció (TOTAL, PARCIAL 50% i PARCIAL 25%) juntament amb la documentació presentada; l'haurà de lliurar l’alumne a la secretaria del Centre, indicant el tipus d’exempció que sol·licita.


Presentació de les sol·licituds:  Del 05 de novembre fins el 23 de novembre de 2015

A secretaria només recolliran les sol.licituds signades pels tutors/res.


3.- Tramitació de les certificacions:

La coordinadora de l’FCT revisarà i atorgarà les sol·licituds recollides per secretaria.

Atorgament de les sol·licituds:  Del 20 de novembre fins el 27 de novembre de 2015
Elaboració de les certificacions a secretaria:   A partir del 30 de novembre de 2015
Lliurament de les certificacions als tutors/res de l’FCT :  A partir del 14 de desembre de 2015


ACLARIMENT:  Les exempcions es poden demanar, de manera individualitzada fins el 24/05/2016.
Únicament es tramitaran exempcions fora d’aquest període per aquells alumnes  que durant aquest període de tramitació, no arribessin a la totalitat de les hores per poder sol·licitar-la.  NO S’ADMETRÀ CAP SOL·LICITUD FORA D’AQUEST TERMINI.