Semipresencialitat

La normativa que recull i regeix la semipresencialitat és la següent:

 • RESOLUCIÓ ENS/1561/2011, de 7 de juny, de modificació de la Resolució EDU/2901/2007, de 25 de setembre, per la qual s’estableix, amb caràcter experimental, la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial.
 • RESOLUCIO EDU/2901/2007, de 25 de setembre, per la qual s’estableix, amb caràcter experimental, la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial.

 

Persones a qui va adreçada:

La modalitat semipresencial s’adreça a les persones, que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

 • El treball,
 • Tenir cura d’altres persones, o
 • Qualsevol altra circumstància excepcional que els impedeixi o dificulti d’assistir a la totalitat de les hores lectives.

 

Característiques de la semipresencialitat:

 • Cal assistir presencialment almenys la meitat de les hores previstes per a la unitat formativa i mòdul.
 • Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per a la unitat formativa i mòdul.
 • Les activitats d’ensenyament-aprenentatge que l’alumnat faci de forma semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les fetes de forma presencial.
 • S’han d’avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial.

 

L’alumne que demani la semipresencialitat cal que tingui present:

 • L’alumne comunicarà al/als professor/s afectats la seva desiderata de sol·licitar la semipresencialitat per el seu/s mòdul/s i hi haurà d’indicar exactament a quines hores del mòdul assistirà, la qual cosa tindrà present el professor en el moment de dissenyar la programació per a l’alumne.
 • L’alumne lliurarà la seva sol·licitud a la Secretaria del centre i el Director n'emetrà la corresponent resolució.

 

Sempre cal tenir present que el mínim d’assistència per poder gaudir de la possibilitat d’optar a l’avaluació ordinària en semipresencialitat és del 50% de les hores de la unitat formativa i mòdul, setmanalment. En el moment que un alumne falti a alguna hora, dintre del calendari que té establert i no la recuperi, és a dir, que superi el 50% de les faltes d’assistència, perdrà el dret a l’avaluació ordinària.