Informàtica i comunicacions

Aspectes metodològics

Àmplia oferta. El departament d'Informàtica i Comunicacions imparteix docència en tots els cicles de la família professional d'Informàtica i Comunicacions, tant de grau mitjà com de grau superior.

L'Institut Provençana es pioner en la implantació del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions web adaptat a la Bioinformàtica, una disciplina amb un gran futur i en contínua expansió.

Metodologia orientada a la pràctica. Totes les hores de classe es realitzen a les aules d'ordinadors i al laboratori-taller. Cada alumne disposa d'un ordinador de darrera generació amb tot l'equipament de maquinari i programari necessari, amb connexió a Internet i al campus virtual de l'institut.

Serveis telemàtics addicionals. El centre proporciona també a cada alumne un servei d'emmagatzemament i transferència de fitxers perquè hi desi tots els arxius relatius als seus estudis.

Accessibilitat. El campus virtual conté les aules d'estudi dels diferents grups, a través de les quals es fa accessible de forma permament tots els materials i la documentació necessària per seguir els diferents mòduls professionals i les seves unitats formatives. Els lliuraments de treballs i pràctiques es realitzen habitualment a través del campus. D'aquesta manera es facilita que cursi estudis l'alumnat amb més dificultats per assistir a classe per incompatibilitat horària amb la feina.

LinkedIn d'Antics alumnes d'Informàtica de l'Institut Provençana

Organització del currículum

Convalidacions intercicles. L'organització del curriculum dels cicles de grau superior permet als nostres alumnes obtenir les titulacions de dos dels cicles de grau superior en només tres cursos i, fins i tot, les titulacions de tres cicles de grau superior en només quatre cursos.

Modalitat semipresencial. Els cicles de grau superior es poden cursar en la modalitat semipresencial (amb assistència almenys al 50% de les hores de classe setmanals) amb el suport del campus virtual. Aquelles persones interessades en aquesta modalitat han de sol·licitar-la a la secretaria del centre.

Matrícula parcial. La modalitat de  matrícula parcial està adreçada a professionals que volen millorar la seva formació en àrees de competència específiques però sense haver de cursar un cicle formatiu sencer i també aquelles persones que volen cursar estudis de formació professional en alternança amb la seva carrera professional.

Cisco NetacadEls nostres alumnes poden cursar gratuïtament els currículums de Cisco mentre cursen els mòduls de xarxes, atès que el nostre institut és Acadèmia Local de Cisco.

RedHat AcademyL'institut és centre oficial Red Hat Academy i permet obtenir al seu alumnat els certificats d'acreditació de competències del currículum professional de Red Hat System Administration.

 

Oferta d'estudis

Visiteu els estudis que impartim.

 

Recursos i instal·lacions

  • Estacions de treball (mínim una per a cada alumne/a) de darrera generació connectades en xarxa local i a Internet
  • Servidors
  • Servidors físics i virtualitzats per a pràctiques d'instal·lació, configuració i administració de sistemes
  • Sistemes gestors de bases de dades (PostgreSQL, MySql, SQLServer, Oracle, ...)
  • Servidors web per a desenvolupament d'aplicacions web
  • Equipament per a disseny i muntatge de xarxes (switchs i enrutadors Cisco, etc)
  • Aules taller per a muntatge i instal·lació
  • Infraestructures de xarxes cablades i sense fil
  • Equipament per a programació de dispositius mòbils i multimèdia.

Es treballa amb sistemes operatius de la família Windows i Linux, tant per a estacions de treball com servidors, així com sistemes operatius per a dispositius mòbils (smartphones i tauletes).

El programari amb què es treballa inclou programari ofimàtic, programari de tractament d'imatges, entorns de desenvolupament d'aplicacions, programari de disseny i simulació de xarxes, virtualització de servidors, etc.

Els llenguatges de programació inclouen C, Java, PHP, JSP, Javascript, Visual C# .NET, Python, entre altres, així com els més moderns entorns (frameworks) de desevolupament. Es treballen els paradigmes de la programació estructurada i modular, orientació a objectes, la programació basada en esdeveniments i la programació basada en components, així com la programació visual.

Els mòduls professionals de bases de dades utilitzen Oracle, Posgresql i MySql, principalment, així com bases de dades XML natives i bases de dades orientades a objectes i objecte-relacionals.